Novas de Áreas - Saude Laboral

img

CCOO REXEITA O PLAN DE FORMACIÓN PARA A PREVENCIÓN DA COVID NOS CENTROS PRESENTADO POLA CONSELLERÍA NO COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

A Consellería fai balance no Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral celebrado hoxe das medidas tomadas nos centros educativos durante o primeiro trimestre. CCOO-Ensino non pode valorar máis que negativamente a xestión da pandemia realizada por esta administración.

Velaqui podes ver o resumo da intervención de CCOO-Ensino na xuntanza

img

Modelo de Declaración Responsable para persoal que conviva con algunha persoa sospeitosa de padecer a COVID 19

O apartado 2.A.3. do Protocolo de Adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021, versión 16-09-2020, establece:

"Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro".

Os días que o persoal docente e non docente non poida acudir ao centro por esta circunstancia, xustificará a ausencia cunha declaración responsable (descargar modelo en PDF editable)

img

Campaña de vixilancia da saúde para o persoal dos centros educativos 2020-21

 É aplicable ao persoal docente e non docente (funcionario e laboral) en activo, que presta servizos nos centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

 A inscrición ten carácter voluntario, polo que se realizará logo da solicitude das persoas interesadas. As persoas responsables dos distintos centros de traballo facilitarán a información necesaria para a inscrición dos traballadores e das traballadoras.

 A inscrición realizarase de forma telemática no formulario de petición de recoñecemento na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade na seguinte ligazón: https://revisionmedicaeducacion.xunta.gal 

Mais información na seguinte ligazón

img

CCOO-Ensino demanda a Consellería a realización das probas da COVID-19 a todas e todos os traballadores aos que non se lle realizou, incluídos os temporais

En escrito presentado á Conselleria, CCOO-ensino demanda  se  proceda a realizar o cribado da COVID-19 a todo o persoal que aínda non se lle realizou, nomeadamente ( PSEC, profesorado interino e substituto) dando así cumprimento ao establecido no apartado 2.1 do protocolo de adaptación dos centros escolares ao contexto da COVID-19

img

CCOO ENSINO ESÍXELLE Á CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN O REFORZAMENTO DO SERVIZO PÚBLICO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS ANTE O REINICIO EN SETEMBRO DA ACTIVIDADE EDUCATIVA PRESENCIAL

CCOO-Ensino ten coñecemento da realización nalgúns centros educativos da avaliación de riscos laborais de postos de traballo pola empresa privada Cualtis.

A Federación de Ensino de CCOO entende e reclama que esta avaliación deben realizala os servizos de prevención propios da Consellería de Educación, para o cal esixe a dotación de recursos humanos e económicos a estes servizos e que deixen de estar reducidos á súa mínima expresión por anos de contención de investimento público polos gobernos do Partido Popular en Galicia, demostrando a pouca importancia outorgada pola Administración á saúde  do seu persoal de servizos educativos.