Sumario


Lexislación


img

Revista T.E. con toda a información das xubilacións de clases pasivas 2019

img

Haberes reguladores 2019 e porcentaxes de aplicación por anos de servizo

 

img

Evolución histórica das porcentaxes de aplicación ás pensións do Réxime de Clases Pasivas do Estado

 

img

Taboa coas modificacións normativas para o Réxime de Clases Pasivas do Estado de 2014

 

img

Recoñecemento cotizacións por parto e beneficio por coidado de fillos/as

 

img

Efectos do Real Decreto-Ley 5/2013 (BOE 16/03/2013) nas pensións de xubilación de Clases Pasivas en compatibilidade

 

img

Nota informativa Clases Pasivas. Integración novos funcionarios no Réxime da Seguridade Social desde xaneiro de 2011.

 

img

Cómputo recíproco entre grupos do Réximen Xeral da Seguridade Social e o Réxime de Clases Pasivas do Estado