Relación de solicitudes de non participación do concurso de adxudicación de destinos provisionais 2022-2023

Publicado o 20 de xuño de 2022

Prazo de interposición do recurso potestativo de reposición contra a citada resolución é dun mes.

O dito recurso deberá formularse exclusivamente por medios electrónicos, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). utilizando o código de procedemento ED002B e dirixirse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Solicitudes aceptadas.
Solicitudes NON aceptadas