Toda a información da Mesa Sectorial de 14/06/2022

Publicado o 14 de xuño de 2022

Intervención Mesa Sectorial 14 xuño 2022

 

 1. Licenzas formación para o curso 2022/23

 

 • Solicitamos a recuperación da modalidade de perfeccionamento en linguas estranxeiras no exterior, a través de cursos intensivos de formación en estadías de 1 a 3 meses, que foi ofertada por última vez na convocatoria de 2019. 

 

 • Consideramos a oferta de forma global como insuficiente e propomos un incremento global.

 

 • Demandamos que se incremente a duración das diferentes modalidades. 

 

 • Reclamamos que se recuperen as licenzas semestrais e incluso anuais.

 

 • Solicitamos a recuperación do modelo de licenzas de formación que existían anteriormente co obxectivo de mellorar a formación do profesorado permitindo unha maior cualificación académica e profesional. 

 

 • Reclamamos a incorporación de licenzas para rematar estudos universitarios ou a ampliación dos mesmos, nomeadamente para poder facilitar ao profesorado de PTFP a obtención do título de grao que lles permita acceder ao grupo A1. 

 

 • Pedimos que as as licenzas por formación non atendan case en exclusiva aos proxectos vencellados ás TICs. 

 

 • Consideramos, na base segunda, que a concesión dunha licenza non debe estar suxeita á tradución a unha ou varias linguas.

 

 • Demandamos, na base terceira, que se inclúan docentes como o persoal dos EOEs que non teñen docencia directa. 

 

 • Solicitamos que o requisito de estar en activo nos tres anos anteriores non sexa un requisito excluínte. 

 

 • Consideramos que na comisión de valoración debera ter maior peso do profesorado. Así evitariamos a posible incorporación posterior de asesores na subcomisión técnica.

 

 • Pedimos que se corrixan os erros nas datas, tanto na modalidade 6, como no relativo ás incompatibilidades. ACEPTADO

 

 • Esiximos que o prazo de 10 días para presentar a documentación xustificativa se amplíe como mínimo a 1 mes.

 

 • Demandamos que a concesión da licenza teña as mesmas incompatibilidades que a situación que a actividade na aula, é dicir que a concesión de licenzas sexa incompatible coa realización de calquera outra actividade remunerada pública ou privada, agás as definidas no artigo 19 da Lei 53/1984. 

 

 • Consideramos no baremo que hai que darlle menor peso ao proxecto de traballo. De non modificar esa puntuación propomos incrementar a referida a servizos docentes.

 

 • Pedimos crear un apartado que puntúe a acreditación do nivel C1 e C2 do MCERL para aqueles proxectos que requiran a elaboración de materiais curriculares plurilingües.

 

 • Consideramos que a puntuación por fracción de horas en cursos impartidos debe ser superior aos cursos recibidos. 

 • Pensamos que os criterios de valoración dos proxectos son demasiado xenéricos e amplos e demandamos que se expliciten algúns items que permitiran unha mellor obxectividade na valoración.

 

 • Entendemos que non ten sentido que haxa que acadar o 40% en cada unha das liñas de valoración, cando xa está no baremo como requisito chegar a 8 puntos no proxecto. 

 

 • Demandamos que nas modalidades 1 e 2 se concrete con algún ítem que se puntúa na pertinencia do carácter innovador. 

 

A ADMINISTRACIÓN RECOLLE AS APORTACIÓNS REALIZADAS E TRANSMITE QUE VALORARÁ A SÚA INCLUSIÓN NA RESOLUCIÓN QUE CONVOQUE AS LICENZAS

 

 1. Rogos e preguntas


Manifestamos a nosa oposición e esiximos a modificiación das instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022-23, nomeadamente, a referencia a convocatoria dun claustro extraordinario antes do 15 de xullo no que se aprobarán os criterios pedagóxicos para a elaboración de horarios do alumnado. A DIRECTORA XERAL RECOLLE AS APORTACIÓNS E SE COMPROMETE A CONSIDERALAS ANTES DA PUBLICACIÓN EN DOG DAS INSTRUCIÓNS.

 

 • Solicitamos a eliminación da voluntariedade do período de adaptación en EI de 3 anos que recolle a Orde de Calendario escolar.

 

 • Solicitamos que a Administración acometa unha actualización da rede de Orientación, creando unha verdadeira rede dinámica, e que se acometa tamén a unha actualización e dotación axeitada  Equipos de Orientación Específico.

 • Solicitamos a negociación de criterios de modificación de cadros de persoal e unidades nos centros de infantil e primaria.

 

 • Esiximos información sobre o Centro Galego de Innovación de FP e do Centro de Innovación Educativa e Dixital, xa que todavía non foron nin sequera publicados en Dog os decretos de creación de ambos centros que pasaron por mesa sectorial en maio de 2021. A DIRECTORA XERAL RESPONDE QUE TIVERON UN IMPORTANTE RETRASO NAS OBRAS DO CENTRO GALEGO DE INNOVACIÓN DE FP POLO QUE ATA POLO MENOS O CURSO 2023/24.

 

 • Solicitamos que a Consellería volva a publicar a orde de reintegro de gastos de formación. 

 

 • Volvemos a demandar a actualización das indemnizacións por razóns de servizo ao contexto actual de inflación. Nomeadamente os gastos en kilometraxe, que levan en 0,19 euros km dende fai máis 20 anos.

 

 • Solicitamos información se vai facerse algún curso voluntario sobre a nova aplicación para realizar as programacións didácticas dos cursos onde entra en vixencia a LOMLOE e en que datas. A DIRECTORA XERAL CONCRETA QUE SE VAN A OFERTAR ACTIVIDADES FORMATIVAS VOLUNTARIAS, PERO NON PODE CONCRETAR AÍNDA AS DATAS E VOLVE A RECORDAR QUE HABERÁ UNHA GRAN FLEXIBILIDADE DENDE INSPECCIÓN PARA A ENTREGA DE TALES PROGRAMACIÓNS DOS CURSOS NOS QUE ENTRA A LOMLOE.