CCOO reivindica o acceso das persoas trans ao mundo laboral en condicións de igualdade e a promoción de políticas activas de emprego

O sindicato esixe apostar pola educación e a sensibilización no ámbito educativo, e pola posta en marcha dos plans de diversidade no ámbito profesional.

Publicado o 31 de marzo de 2022

No Día da Visibilidade Trans queremos reivindicar o dereito das persoas trans a acceder en condicións de igualdade ao mundo laboral. Isto non ocorre pola súa falta de preparación, pola ausencia de aspiracións ou inquietudes profesionais, ou por ter formación, capacidades e habilidades distintas, senón que responde a impedimentos asociados ao descoñecemento que aínda persisten na sociedade.

O estigma, a ausencia ou a falta dunha  coeducación real, sumado aos prexuízos en relación coas realidades  trans, son as causas polas que estas persoas son relegadas dos ámbitos laborais e contan con  poquísimas oportunidades de desenvolverse profesionalmente, o que deriva nunha situación de precariedade e marxinalidade, moitas veces insalvable, con todas as consecuencias económicas e persoais que iso pode xerar.

Un estudo recente situaba ás persoas  trans como o colectivo máis vulnerable en canto ás súas condicións e ao desemprego: dous terzos das persoas  trans enquisadas ocultaban a súa identidade de xénero no traballo e a súa taxa de paro era máis do dobre que outras realidades  LGTBIQ+.

Segundo a  FELGTBI+, “o descoñecemento por parte do tecido empresarial e do persoal de RR. HH. sobre as realidades das persoas trans, especialmente das mulleres, así como a estigmatización que sofren, orixina que, a pesar de tratarse en moitos casos de persoas altamente cualificadas, unha enorme porcentaxe das persoas  trans en España atópese en situación de desemprego e que o 77% das mulleres  trans sufrise discriminación á hora de buscar traballo”.

Para que isto cambie, e podamos aspirar realmente a eliminar os prexuízos e o estigma que arrastran as persoas  trans, é imprescindible apostar pola educación, a formación e a sensibilización no ámbito educativo, e promover todas as medidas necesarias no ámbito laboral a través dos plans de diversidade.

No ámbito laboral, o sindicato mantén o seu compromiso en defensa dos dereitos das persoas  trans e na promoción de medidas concretas, como a prohibición e sanción de calquera tipo de discriminación, políticas activas de emprego –especialmente dirixidas ás mulleres  trans, que sofren taxas de desemprego por encima do 80%–, a extensión da práctica dos currículos cegos –sen información da persoa aspirante a un posto de traballo–, ou a implantación de vestiarios nos centros de traballo –e tamén nos centros educativos, tanto para persoal educativo como alumnado– que garantan a intimidade das persoas, entre outras.

CCOO continuará loitando para conseguir espazos de traballo seguros e inclusivos, e apostando pola inclusión e a diversidade como elementos transversais e necesarios no ámbito educativo.