Declaración responsable para os efectos da cobertura de persoal docente e non docente

Para que os centros poidan solicitar a tramitación da cobertura para substituír ao persoal docente e non docente e que non exime da correspondente presentación do parte médico de incapacidade temporal unha vez expedido, de acordo coa normativa concordante, na páxina web www.edu.xunta.gal/datospersoais.

Publicado o 11 de xaneiro de 2022