Propostas sobre a xornada do persoal docente e do persoal complementario titulado (VII Convenio E.Concertado)

Publicado o 12 de novembro de 2021

A sinatura do VII Convenio colectivo representa para CCOO a posibilidade de expor na Comisión Técnica, que empezará os seus traballos en breve, as propostas en materia de xornada do persoal docente e do persoal complementario titulado que recolliamos na nosa plataforma reivindicativa, froito das achegas realizadas no seu momento pola nosa afiliación. 

As nosas principais reivindicacións son:

Artigo 25.   Distribución do tempo de traballo do persoal docente.

 • Clarificación de xornada lectiva e non lectiva. Ademais dos xa recollidos en convenio, amplíanse os supostos en:
 • Actividade lectiva  Os recreos en infantil e primaria, a vixilancia dos recreos en secundaria, as actividades didácticas complementarias e as actividades propias dos cargos unipersoais e de coordinación pedagóxica. 
 • Actividade non lectiva  A xornada sen alumnado ao principio e final de curso, os claustros, a elaboración de informes e/ou notas, comunicacións e demais tarefas de carácter burocrático, as horas de formación, as reunións de departamento ou coordinación, a representación do profesorado no consello escolar, as actividades de representación institucional do centro, a participación nos procesos de calidade, a organización e/ou elaboración de materiais para as  celebracións  e en xeral todo o tempo dedicado a actividades non lectivas establecidas na Programación Xeral Anual que se realice dentro ou fóra do centro.  
 • Distribución regular da xornada non lectiva, en proporción á xornada lectiva
 • As actividades non lectivas deberán distribuírse na proporción necesaria  para a realización da actividade docente. Estableceranse un mínimo de 5 períodos non lectivos semanais dos que tres serán de carácter non presencial. 
 • Os centros poderán acordar a xornada nos días e semanas sen actividade lectiva e acumular un cómputo global anual de horas non lectivas de distribución irregular que terán que reflectirse no calendario laboral e o cadro horario.
 • A permanencia semanal do profesorado no centro educativo non superará os 30 períodos semanais en cómputo mensual. 

Artigo 26.   Xornada do persoal docente.

 • Equiparación da xornada do persoal docente do Primeiro Ciclo de Educación Infantil ao resto do persoal docente. Supresión do artigo 27.
 • Substitución do concepto de hora lectiva polo de período lectivo.
 • Distribución das actividades non lectivas de luns a venres

Artigo 28. Xornada do persoal que ostenta as categorías funcionais directivas- temporais.

No caso de que nas CCAA desenvólvase o previsto na disposición adicional 27 de LÓEA, poderase establecer un réxime de xornada deste persoal diferente ao previsto neste artigo, previa comunicación á Comisión Paritaria.

Artigo 29.   Xornada do persoal complementario titulado.

 • Modificación da xornada semanal e anual, quedando establecidas en 30 horas e 1.180 horas respectivamente.

Artigo 33.   Persoal docente.

 • Modificación do tempo empregado en actividades non lectivas nos meses de xullo e agosto.
 • Por razóns organizativas xustificadas e pactadas coa  RLT, poderanse utilizar ata un máximo de 30 horas para actividades non lectivas, nun período máximo dos 5 primeiros días laborables do mes de xullo.

Artigo 37.   Calendario Laboral.

 • Este calendario deberá estar elaborado antes da finalización do mes de setembro, entregándose unha copia persoal a cada persoa traballadora.
 • Ademais dun calendario xeral do centro, onde se sinalen os días que son laborables, os descansos semanais, as vacacións e os días festivos, elaborarase un calendario diferenciado, por ter diferentes xornadas anuais, para cada un dos 4 grupos profesionais: persoal docente, persoal de administración, persoal de servizos xerais e persoal complementario titulado.
 • O calendario laboral de cada grupo profesional deberá conter a distribución da xornada total anual entre as diferentes actividades propias de cada grupo.  
 • No calendario laboral do persoal docente distribuiranse tanto as horas lectivas como as non lectivas, e dentro destas últimas tanto as realizadas no propio centro como as que se realicen fose do mesmo (visitas e excursións de menos de 1 día, formación organizada ou autorizada polo empresario,…) ou no propio domicilio da persoa traballadora. No caso das horas dedicadas a actividades non lectivas, poderá reservarse unha bolsa de horas para atender aquelas actividades de imposible concreción no mes de setembro, como claustros extraordinarios ou actividades complementarias que haxan de concertarse con terceiros. En todo caso, as horas non lectivas reservadas en bolsa para determinadas actividades non poderán supoñer máis do 10% do total de horas non lectivas.
 • No calendario laboral de cada persoa deberá figurar a xornada diaria, semanal e anual con indicación precisa da hora de inicio e finalización da actividade laboral, a distribución dos días laborables,   figurarán as vacacións, o descanso semanal, a distribución das horas lectivas e non lectivas, os días de  libranza establecidos no convenio- 
 • A convocatoria de claustros extraordinarios deberán avisarse cunha antelación mínima de 48 horas.

Rexistro e control de xornada

As empresas axustaranse ou o legalmente establecido e ao acordo asinado entre as organizacións empresariais e sindicais do sector.

Nas empresas poderanse formalizar acordos de rexistro e regulación de xornada entre os representantes legais dos traballadores e o titular do centro que faciliten a conciliación e que permitan adaptarse ás peculiaridades do centro e da contorna. Non serán válidos os acordos de xornada establecidos entre persoa traballadora individual e titular do centro. Calquera acordo de empresa que limite ou restrinxa  o acordado entre sindicatos e patronais será nulo.

Para facilitar a elaboración do rexistro e control de xornada acorde co Acordo que o regula e as normas xerais do convenio antes de fin de curso cada profesor comunicará as súas preferencias en canto ao horario de entrada e saída, ou a posibilidade de utilizar persoalmente os ocos da súa xornada laboral.   

CCOO decidiu no seu momento asinar o VII Convenio Colectivo xa que, a pesar de non ser o convenio que queriamos, avanzábase en materia de dereitos sociais e permitíanos seguir traballando e defendendo as nosas propostas na comisión técnica de traballo.

CON CCOO LOITAS, CON CCOO AVANZAS