Publicación das puntuacións provisorias do baremo correspondente ás subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4, do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas

  • Prazo reclamacións desde o día luns 8 ata o venres día 12 de novembro de 2021ambos incluídos.
  • As reclamacións presentaranse por calquera dos medios a que alude a base 3.8. da orde de convocatoria ante o propio Tribunal cualificador correspondente (especificando o corpo e a área) dirixidas á Inspección Educativa de Santiago de Compostela, rúa San Lázaro, 107, C.P. 15781 Santiago de Compostela (sede dos tribunais cualificadores do procedemento de acceso).
  • Anexo Baremo provisional 3.2.1 e 3.2.4

Publicado o 05 de novembro de 2021