Curso telepresencial gratuito "Formación Inicial" para profesorado en prácticas do corpo de PES

Publicado o 10 de agosto de 2021

CUSTE MATRÍCULA: De balde

OBXETIVOS: 

1.- Coñecer a principal lexislación educativa de referencia estatal e autonómica.
2.- Superar a fase de prácticas e comprender o sistema do ensino público.

3.- Identificar e coñecer os principais documentos de organización do centro educativo.

CONTIDOS: 

1.- Lexislación educativa
2.- Regulamentos orgánicos e tipoloxía de centros. Acordos de catálogos e agrupamentos.
3.- A fase de funcionario/a en prácticas: redacción da memoria.
4.- Retribucións e nóminas.
5.- Permisos, licenzas e excedencias.
6.- Horario e a adscrición.
7.- Mobilidade: concursos (CXT, CADP), comisións de servizo, permutas...

CERTIFICACIÓN:

Para recibir o certificado de participación os inscritos deberán asistir ao 85% da duración do curso e realizar as actividades propostas.

HOMOLOGACIÓN:

Solicitada homologación á Consellería de Cultura Educación e Orden. Univer. (12 horas)