Curso telepresencial gratuito "Adaptación á fase de prácticas" para funcionarios/as en prácticas do corpo de Mestres

Publicado o 10 de agosto de 2021

CUSTE MATRÍCULA: De balde

OBXETIVOS: 

1.- Coñecer a normativa principal sobre organización e funcionamento dun centro e do sistema educativo.
2.- Aproximar aos principais dereitos e deberes dos funcionarios/as docentes.
3.- Coñecer en que consiste a fase de prácticas e as principais directrices do informe-memoria final.

CONTIDOS: 

1.- Aproximación á lexislación educativa de referencia.
2.- Tipoloxía e organización dos centros educativos. Os regulamentos orgánicos de centro.
3.- O acceso á función pública e a fase de prácticas. 4.- A mobilidade: o concurso xeral de traslados e o CADP.
5.- As retribucións e a nómina.
6.- Permisos, licenzas, excedencias e vacacións.
7.- Dereitos e deberes do persoal docente.

CERTIFICACIÓN:

Para recibir o certificado de participación os inscritos deberán asistir ao 85% da duración do curso e realizar as actividades propostas.

HOMOLOGACIÓN:

Solicitada homologación á Consellería de Cultura Educación e Orden. Univer. (12 horas)