Oferta cursos online 2021

Baremables en todas as comunidades autónomas para oposicións, concurso de traslados e  sexenios. Dirixidos ao profesorado e persoal especializado dos centros que imparten os ensinos regulados na Lei Orgánica 2/2006 de Educación, así como ao dos servizos técnicos de apoio educativo nas citadas ensinanzas.   Consulta a oferta completa.

Publicado o 28 de xaneiro de 2021

A Federación de Ensino de CCOO ofrece cursos en liña recoñecidos polo  INTEF (Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas e de Formación do profesorado), a través do convenio subscrito co Ministerio de Educación e Formación Profesional ( MEFP) en materia de formación permanente do profesorado,  baremables en todas as comunidades autónomas para oposicións, concurso de traslados e  sexenios. Consulta na Federación de Ensino da túa provincia por se hai que realizar trámites complementarios.

Os cursos están dirixidos ao profesorado e persoal especializado dos centros que imparten os ensinos regulados na Lei Orgánica 2/2006 de Educación, así como ao dos servizos técnicos de apoio educativo nos citados ensinos.

  • Persoal docente en activo ou con experiencia previa: deberase achegar cabeceira de nómina ou certificado do centro onde se preste servizo.
  • Persoal que non estea en activo, pero que estea habilitado para o exercicio da docencia, futuros docentes, opositores e persoal sen experiencia previa: deberán achegar título de mestre/a, grao ou licenciatura máis máster de secundaria ou  CAP. A cota para estas prazas é do 15% do total do curso.
     

Condicións de homologación

Para poder homologar os cursos, o Ministerio de Educación e Formación Profesional require que haxa 30 alumnos/ as como mínimo. No caso de que non se complete este número, poderase atrasar a data de celebración ata alcanzar a cota ou anular a actividade. Nese caso, devolverémosche o importe da matrícula, ou se é posible e interésache outro curso, podemos cambialo. O máximo de estudantes permitido é de 50 por curso. Non se poden realizar dous cursos que coincidan no tempo ou nos que se  solapen as datas, xa que o  MEFP só recoñecerá un deles. Unha vez alcanzado o número mínimo de persoas participantes en activo, poderanse asignar prazas a quen non exercendo a docencia cumpran todos os requisitos para iso establecidos no Real Decreto 1834/2008 e a Orde  ECI/3857/2007. Estas prazas non poderán superar o 15% do total. Os certificados definitivos dos cursos remitiranse por correo electrónico unha vez que o Ministerio de Educación e FP emítanos as dilixencias de homologación. Segundo normativa, ten ata tres meses para facelo, contando desde a data de finalización do curso.

Todos os cursos teñen un desconto para as persoas afiliadas á Federación de Ensino de CCOO. Se non o estás, podes afiliarte agora.

Esta oferta complétase coas actividades homologadas polas Consellerías de Educación dalgunhas comunidades autónomas. Infórmate na sede da Federación de Ensino de CCOO da túa provincia.

Os formularios de solicitude dos cursos do segundo semestre abriranse máis adiante.