Xubilacións no Réxime Xeral da Seguridade Social para o ano 2021

 

Publicado o 27 de xaneiro de 2021

‌ Cómputo recíproco entre grupos do Réxime Xeral da Seguridade Social e o Réxime de Clases Pasivas do estado 

‌‌Cadro Recoñecemento cotizacións por parto e coidado de fillos

‌‌Cadro resumo de todos os períodos transitorios para o acceso á xubilación.

‌‌‌Cadros Xubilación anticipada involuntaria

‌‌Cadros Xubilación anticipada voluntaria

‌‌ Cadros Xubilación Parcial

‌‌Complemento para a redución da fenda de xénero

 ‌ ‌Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cotas entre rexímenes de Seguridade Social. Establece as equivalencias entre os grupos de cotización e os grupos funcionariais. 

‌‌ ‌ Lei 23/2013, De 23 de decembro, reguladora do Factor de Sustentabilidade e do Índice de Revalorización do sistema de  pensións da Seguridade Social. O factor de sustentabilidade defínese como un instrumento que con carácter automático permite vincular o importe das pensións de xubilación do sistema da Seguridade Social á evolución da esperanza de vida dos pensionistas, a través da fórmula que se regula nesta norma, axustando as contías que percibirán aqueles que se xubilen en similares condicións en momentos temporais diferentes. A aplicación destes Factores está en suspenso pero é imprescindble que se derrogue inmediatamente a Lei 23/2013 e con ela a posibilidade de aplicarse estes dous factores no futuro.

 Real Decreto Lexislativo 8/2015, DE 30 DE outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral de Seguridade Social .Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

 Real Decreto 46/2021, de 26 de xaneiro, sobre revalorización das pensións do sistema da Seguridade Social, das pensións de Clases Pasivas e doutras prestacións sociais públicas para o exercicio 2021.