Xubilacións 2021: Réxime Xeral da Seguridade Social

 

Publicado o 07 de febreiro de 2021

 ‌Cómputo recíproco entre grupos do Réxime Xeral da Seguridade Social e o Réxime de Clases Pasivas do Estado 

 Cadro Recoñecemento cotizacións por parto e coidado de fillos

 Cadro resumo de todos os períodos transitorios para o acceso á xubilación

 Cadros Xubilación anticipada involuntaria

Cadros Xubilación anticipada voluntaria

Cadros Xubilación parcial

Complemento para reducir a fenda de xénero

 ‌  Real decreto 691/1991, do 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cotas entre réximes de Seguridade Social. Establece as equivalencias entre os grupos de cotización e os grupos funcionariais. 

  Lei 23/2013, do 23 de decembro, reguladora do factor de sustentabilidade e do índice de revalorización do sistema de  pensións da Seguridade Social. O factor de sustentabilidade defínese como un instrumento que con carácter automático permite vincular o importe das pensións de xubilación do sistema da Seguridade Social á evolución da esperanza de vida dos pensionistas, a través da fórmula que se regula nesta norma, axustando as contías que percibirán aqueles que se xubilen en similares condicións en momentos temporais diferentes. A aplicación destes factores está en suspenso pero é imprescindible que se derrogue inmediatamente a Lei 23/2013 e, con ela, a posibilidade de aplicarse estes dous factores no futuro.

Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de Seguridade Social.Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Real decreto 46/2021, do 26 de xaneiro, sobre revalorización das pensións do sistema da Seguridade Social, das pensións de clases pasivas e doutras prestacións sociais públicas para o exercicio 2021.