TRAMITACIÓN DAS PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO POR ERTE COVID 19 TRAS A ENTRADA EN VIGOR DO RDL30/2020

ver infórmaTE

Publicado o 18 de decembro de 2020

Como consecuencia da publicación do RDL 30/2020  do 26 de setembro produciuse unha modificación na tramitación das prestacións por ERTE COVID19. Todos as persoas que estivesen de alta nun ERTE  a data 01/10/2020  causaron baixa con data 30 de setembro na prestación extraordinaria que tivesen recoñecida. 

Para reanudar a prestación as empresas estaban obrigadas a enviar unha solicitude colectiva dos traballadores e traballadoras que estivesen en alta no ERTE a data 01/10/2020. Só se incluirían os  que estaban de alta, non se podía incluír aos que estivesen de baixa médica (salvo que a continxencia de asistencia sanitaria estea concertada co INSS) nin aos que estivesen a traballar ao 100% da súa xornada.

É importante ter en conta que se os/as traballadores/as antes do 01/10/2020 estaban nun ERTE de suspensión total, unicamente había que enviar a solicitude colectiva. Unha vez procesada renóvase a prestación  e todo continúa igual que estaba anteriormente.  

Se os e as traballadoras antes do 01/10/2020 estaban en redución de xornada ou nunha suspensión parcial (non todos os días do mes), o que procedía era enviar en outubro  unha solicitude colectiva primeiro e ao mes seguinte o ficheiro XML indicando a redución ou a suspensión parcial de que se trate. Como a solicitude colectiva non permite establecer porcentaxe de redución ou de suspensión, TODAS tramítanse como de Suspensión TOTAL, o que significa que quen tiñan unha redución ou suspensión parcial antes do 01/10/2020 ,e presentaron unha solicitude colectiva en outubro, van cobrar todo o mes coma se estivesen en suspensión total, e unha vez que as empresas envíen os ficheiros XML  correspondentes a outubro ( a enviar nos curmáns ??20 días de novembro) regularizarase a prestación cobrada de outubro. Por tanto, todos os e as que estaban en redución e suspensión parcial antes do 01/10/2020 cobraron máis contía da que lles corresponde e esa diferenza regularizarase nos próximos meses, para o que é imprescindible que as empresas envíen os ficheiros XML en novembro e despois o resto de meses

Resumindo: 

  • Quen estaban en suspensión total antes 01/10/2020: unicamente solicitude colectiva (se máis adiante hai algunha variación seguirase o procedemento establecido) 
  • Quen estaban en redución ou suspensión parcial antes do 01/10/2020, e a partir desa data seguen igual: primeiro solicitude colectiva e a mes vencido ficheiro XML  (aínda que antes do 01/10/2020 non tivesen que enviar ficheiros nunca) e o resto de meses tamén. 
  • Quen se atopen na situación anterior percibirían máis contía da que lles corresponde no mes de outubro, que se regularizará en próximos meses (as empresas deben enviar ficheiros XML).