NEGOCIACIÓN DO IX CONVENIO DE ENSINO E FORMACIÓN NON REGRADA

O pasado 25 de setembro, CCOO presentou o contido dunha plataforma reivindicativa ao resto de organizacións sindicais e patronais presentes na Mesa negociadora do IX Convenio de Ensino e Formación non Regrada.

O documento é o resultado das achegas que nos fixeron chegar a nosa afiliación e os nosos/as delegados/as do sector. Velaquí podes ver as principais reivindicacións

Publicado o 15 de decembro de 2020

CONTRATACIÓN

  • Melloras na contratación a tempo parcial, de uso moi estendido no sector:
  • Consolidación de anexos aos dous anos, incrementando automáticamente a xornada ordinaria contratada inicialmente.
  • Cómputo das interrupcións na xornada como tempo efectivo de traballo.
  • Límite do 25% de contratos a tempo parcial nas empresas.
  • Preferencia para ocupar postos a tempo completo cando haxa vacantes.
  • Melloras nos contratos eventuais, de formación, en practicas…

 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

  • Inclusión do colectivo de profesores/as de Formación Profesional para o Emprego.. 
  • Eliminación dos postos de traballo de profesores auxiliares.
  • Consideración de tempo efectivo de traballo nas horas de mera presenza no centro.
  • Consideración de tempo efectivo de traballo para os desprazamentos entre clases no interior da xornada de traballo.. 

XORNADA

  • Introdúcese unha porcentaxe da xornada de traballo dos docentes para realizar tarefas de carácter non lectivo (20% do total actual).
  • Disminución da xornada para o resto de postos de traballo.. 
  • Acoutanse claramente os límites no uso da xornada irregular.
  • Establécese que os desprazamentos, dentro da xornada de traballo, tendo consideración de tempo efectivo de traballo para todas as categorías.
  • Recóllese e regúlase o novo dereito a adaptar a xornada de traballo por conciliación familiar e laboral e establécese un mecanismo para a súa concreción.
  • Recóllense e melloranse os descansos legais na xornada de traballo e entre xornadas.
  • Recóllese a obrigación de establecer un sistema de rexistro da xornada de traballo.. 

 

VACACIÓNS

  • Establécense as vacacións de verán en días laborais.
  • Melloras en vacacións de Nadal e Semana Santa.

 

PERMISOS

  • Mellora xeral na maioría dos permisos.
  • Engádense novos permisos para asistir a consultas médicas, exames oficiais, coidado de fillos/as menores de 14 anos, formación…
  • Equiparanse as parellas de feito aos matrimonios en todos os supostos.
  • Establécese o goce en días laborables de todos os permisos.
  • Recóllense as novas regulacións para todos os dereitos de redución da xornada.
  • Establécese un complemento por Incapacidade Temporal que non existía ata agora.

 

SUSPENSIÓN DO CONTRATO DE TRABALLO

  • Adaptación as novas regulacións: nacemento de fillo/a para ambos proxenitores, adopción, garda con fins de adopción e acollemento, discapacidade de fillo/ao nacer, risco durante o embarazo ou a lactancia e abandono do posto de traballo por violencia de xénero…

 

OUTROS

  • Mellora da regulación de ceses no traballo.
  • Recóllese a nova regulación do traballo a distancia (RDL 28/2020, de 22 de setembro), incluíndo o dereito  a desconexión dixital e a igualdade xeral de dereitos con respecto os/as traballadores/as que traballen  presencialmente.
  • Nova regulación que recolle as infraccións dos empresarios.
  • Novo artigo para regular a igualdade de oportunidades e previr as situacións de acoso no traballo.
  • Recóllese a nova regulación en materia de plans de igualdade.. 

 

SALARIOS

  • Novo complemento salarial para compensar porcentaxes de xornada inferiores ao 51%.
  • Establécese un novo complemento de módulo práctico para os docentes de Formación Profesional para o Emprego…
  • Adaptación ao Salario Mínimo Interprofesional de 2020.. 
  • Revisións salariales que permitan incrementar o poder adquisitivo.