25 N - Todas as violencias doen. Abre os ollos!!! Actúa

CCOO-Ensino reafirma o seu COMPROMISO  contra as violencias machistas. Os dereitos das mulleres son dereitos humanos e, por tanto, todas as violencias contra as mulleres son agresións á humanidade, á xustiza e á dignidade. Velaquí podes descargar o comunicado da Federación de Ensino polo día internacional contra as violencias machistas

Publicado o 25 de novembro de 2020

 

25 N - Todas as violencias doen. Abre os ollos!!! Actúa from CCOO-Ensino on Vimeo.

Como cada ano, o Día internacional para a Eliminación das Violencias contra as mulleres, a federación de Ensino de CCOO quere subliñar coa campaña “Abre os ollos. Actúa! Todas as violencias doen” a importancia e necesidade de educar, visibilizar, sensibilizar e actuar ante todas as violencias en contextos educativos que favorezan unha contorna libre, respectuosa que non mingüe as posibilidades das nosas nenas e mozas garantindo o desenvolvemento pleno da súa personalidade en liberdade

No ensino hai que :

VISIBILIZAR

Segundo a última  Macroenquisa de Violencia contra a Muller:

 • Unha de cada dúas mulleres sufriu algún tipo de violencia machista en España.
 • O 14, 2% das maiores de 16 anos, sufriron violencia física e/ou sexual dalgunha parella, actual ou pasada, nalgún momento da súa vida. Aproximadamente 2.905.489 mulleres.
 • O 6,5% sufriron violencia sexual nalgún momento das súas vidas dalgunha persoa, aproximadamente 1.322.052 mulleres.

Se algo puxo de manifesto a pandemia de  Covid 19 foi a urxente necesidade de abordar os coidados e o benestar como un elemento central na nosa educación. Seguimos ancorados na reprodución automática de estereotipos de xénero que xa non dan resposta ás realidades e necesidades actuais.

Os datos sobre a violencia cara ás mulleres en xeral e as mozas en particular son abafantes. A situación actual supón o caldo perfecto para aumentar  exponencialmente o risco de sufrir violencias de calquera tipo, coa grave  inconsciencia tanto de quen a sofre como de quen a exerce. As novas maneiras de comunicación, que en ocasións propician relacións máis tóxicas, facilitan o  ciberacoso e dan lugar a condutas cada vez máis agresivas. Máis que nunca, a educación esixe un cambio drástico que promova un proceso de transformación que incorpore contidos curriculares que dean espazo activo ao proceso de aprendizaxe ancorada en valores de igualdade, respecto, cooperación e vivencia plena en liberdade

SENSIBILIZAR

 • Situar no centro da práctica educativa a erradicación dos roles de xénero sexistas.
 • Apostar pola igualdade entre mulleres e homes en todos os contidos curriculares.
 • Incluír a historia das mulleres e visibilizar cada vez que sexa posible a importancia de romper co mundo  androcéntrico e patriarcal.
 • Recomendar lecturas de escritoras, expoñer a obra das nosas pintoras, poñer de manifesto ás mulleres artistas en todas as súas manifestacións.
 • Dar a coñecer en espazos de secundaria o mapa de feminicidios e abordar esta cuestión como contido expreso e manifesto nas tarefas propias do alumnado
 • Incluír a historia dos feminismos.
 • Revisar os contidos dos libros de texto e recomendar aquelas lecturas que estean libres de  sexismos, violencias ou  invisibilización das mulleres.
 • Traballar desde as primeiras etapas a coeducación como garantía dunha educación en igualdade que promova o  cooperativismo, a  interseccionalidad, as diversidades como elemento de enriquecemento, o respecto, a liberdade de ser e sentir, a vivencia plena e o desenvolvemento da personalidade en función do propio desenvolvemento desde a experiencia, o afecto e a xestión de emocións.
 • Facilitar espazos compartidos libres de competitividade extrema, espazos compartidos cooperativos, onde todas as persoas sexan libres para gozar do lecer como mellor lles apeteza, sen limitar o espazo a xogos estritamente  masculinizados.
 • Adecuar os espazos comúns a todas as realidades que sirvan de prevención das violencias en calquera das súas manifestacións.
 • Desenvolver estratexias para a xestión do afecto, a vivencia individual e colectiva do desexo tal e como cada persoa a concíba, eliminando o xuízo e o prexuízo.
 • Acordar unha estratexia de centro para a igualdade das persoas que se debata con toda a comunidade educativa e se aprobe no consello escolar.
 • A linguaxe debe ser inclusiva e non ofendida para ningunha persoa ou realidade.
 • Débese orientar académica e profesionalmente ao alumnado a partir das súas propias capacidades e intereses e á marxe do que socialmente se considere propio do seu sexo.
 • A saúde, a sexualidade, os afectos e emocións, as tarefas da vida cotiá, etc. son elementos fundamentais do currículo educativo.
 • Promover actividades, campañas de sensibilización, celebración de onomásticas que poñan de manifesto a igualdade das mulleres e os homes, a eliminación das actitudes de acoso, rexeitamento ou discriminación, as diversidades desde o respecto e a vivencia plena e en definitiva a construción dunha educación acorde ao novo século  XXI.

ACTÚAR

Non sexas axente pasivo das violencias, abre os ollos, posiciónate e actúa. 

Ningunha violencia debe quedar sen resposta.

Desde a Federación de ensino defendemos:

 • A educación pública mixta como garante de transformación social e de futuro.
 • As Administracións educativas deben poñer os medios para que o profesorado e todos os demais profesionais da educación se impliquen de maneira efectiva na tarefa, animando á colaboración coas familias.
 • Fomentar unha educación en valores iguais para mozos e mozas, unha educación para a igualdade de mulleres e homes, libre de estereotipos de xénero.
 • Desenvolver contextos educativos de respecto, favorables ás relacións democráticas e igualitarias entre os sexos, onde se combata calquera mostra de violencia de xénero.
 • Elaborar e aplicar Plans de Formación, inicial e permanente, para o conxunto de profesionais do ámbito educativo, que inclúan formación específica en materia de igualdade, para a resolución pacífica de conflitos e para a educación dos afectos.
 • Integrar nos contidos curriculares a igualdade, a loita contra o  sexismo, unha educación sexual e dos afectos e emocións que respecte as diversas opcións  identitarias e sexo afectivas e a resolución pacífica dos conflitos.
 • Promover a elaboración de materiais e contidos curriculares sen estereotipos sexistas ou discriminatorios, que fomenten o igual valor de homes e mulleres, cunha linguaxe que visibilice ás mulleres, nomeándoas.
 • Asegurar a presenza nos Consellos Escolares dos centros dunha persoa encargada de impulsar medidas educativas que fomenten a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes.