Curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva

A inscrición e xestión deste curso de actualización realizarase a través da aplicación FProfe: https://www.edu.xunta.es/fprofe, e o prazo para facelo será de 3 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación da Resolución no Diario Oficial de Galicia. Ofértanse 125 prazas.

Publicado o 06 de novembro de 2020

O curso terá unha duración de 75 horas que se desenvolverán en rede, a través de Platega (https://www.edu.xunta.es/platega2). A súa temporalización está prevista para os meses de novembro a marzo de 2021, e constará de oito módulos temáticos, que será preciso superar para obter a certificación. Quen, resultando admitido, estea en posesión dun máster ou título de posgrao de carácter oficial sobre a dirección e xestión de centros docentes quedará exento da realización e avaliación de todos os módulos troncais, agás o referido ao “Proxecto de dirección”, tendo que cursar tamén o módulo específico da comunidade e o referido a prevención e seguridade fronte á COVID-19, tal e como se establece na disposición adicional única do Real Decreto 894/2014, do 17 de outubro.

Resolución do 27 de outubro de 2020 (DOG)

Resolución do 27 de outubro de 2020