Dez propostas laborais para o ensino concertado

Publicado o 04 de novembro de 2020

Durante o debate da LOMCE, CCOO expuxo que parte do articulado que regula os módulos de concertos e o pago delegado había quedado obsoleto: non só non responde a moitas demandas dos seus profesionais, senón que dificulta a resolución de moitos problemas laborais. Para a súa solución, CCOO foi presentando ano tras ano unha serie de propostas que contaron co aval do Consello Escolar do Estado (ratificadas novamente o pasado 29 de outubro).

Como a LOMCE non atendeu nin resolveu ningunha desas cuestións, CCOO retomou esas propostas no inicio do debate da nova lei educativa:

  • Concretar os prazos para alcanzar a equiparación real tal que nun período de 3 anos o salario do profesorado da concertada sexa o mesmo que o do profesorado interino da súa mesma comunidade (con inclusión dos sexenios, as titorías, etc).

  • Subdividir a partida de “Outros Gastos” do concerto en dous, separando os gastos de mantemento do centro dos salarios do seu Persoal de Administración e Servizos, e con acceso de todo este persoal ao pago delegado.

  • Regularizar na lei a partida para a atención do persoal complementario de educación especial e unidades de apoio á integración, así como o seu acceso ao pago delegado.

  • Concretar os conceptos para abonar coa partida de “Gastos Variables” para que inclúan claramente a paga extra de antigüidade (non pagada nalgunhas comunidades) e/ou prevexa a posible percepción doutros compoñentes salariais (sexenios, titorías...).

  • Dar prioridade para acceder ás vacantes en centros concertados ao persoal que viñese prestando servizos noutras unidades concertadas suprimidas.

  • Mellorar a publicidade das vacantes nos colexios concertados e aumentar a participación e a transparencia na contratación e o despedimento.

  • Reducir a xornada lectiva semanal do profesorado maior de 55 anos que o solicite.

  • Negociar criterios obxectivos que definan os persoais de persoal de administración e servizos e persoal titulado complementario dos centros educativos concertados, como paso previo á súa incorporación ao pago delegado.

  • Posibilitar a implementación de complementos autonómicos para o persoal complementario e de administración e servizos dos centros concertados ordinarios e de educación especial.

  • Estender ao ensino privado a norma que regulará a profesión docente.

Todas esas medidas compleméntanse coas que CCOO recolleu na súa plataforma reivindicativa, ante a negociación do VII convenio colectivo, configurando así unha batería de propostas encamiñadas a mellorar as condicións laborais dos traballadores e traballadoras do ensino concertado.