Modelo de Declaración Responsable para persoal que conviva con algunha persoa sospeitosa de padecer a COVID 19

O apartado 2.A.3. do Protocolo de Adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021, versión 16-09-2020, establece:

"Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro".

Os días que o persoal docente e non docente non poida acudir ao centro por esta circunstancia, xustificará a ausencia cunha declaración responsable (descargar modelo en PDF editable)

Publicado o 05 de outubro de 2020