CCOO denuncia a utilización electoralista dos menores estranxeiros non acompañados

Diante das declaracións realizadas por algúns representantes políticos, CCOO considera que é inadmisible nun Estado de Dereito articular un discurso electoralista e un argumentario político contrario aos dereitos humanos, convencións internacionais e lexislación española,  estigmatizando aos menores estranxeiros –nenos e nenas– en situación de desamparo protexidos por institucións públicas en España.

 

Publicado o 07 de novembro de 2019

Durante a campaña electoral vertéronse declaracións racistas e xenófobas con relación ás nenas e nenos estranxeiros en situación de desamparo, protexidos e tutelados polas diferentes administracións públicas en España. Así mesmo, diante das agresións, coaccións e actos diversos contra devanditos menores e/ou contra os centros onde son protexidos, CCOO considera necesario lembrar dos seguintes feitos:

Os dereitos da infancia están plenamente estipulados na Convención sobre os Dereitos do Neno das Nacións Unidas, que considera neno/nena a todo ser humano menor de dezaoito anos de idade. Así mesmo, a Convención obriga a tomar todas as medidas apropiadas para garantir que os menores se vexan protexidos contra toda forma de discriminación. A consideración primordial a que se atenderá  SERA SEMPRE o interese superior do neno ou a nena.Todo Estado parte ha de respectar os dereitos enunciados na Convención e asegurar a súa aplicación a cada menor suxeito á súa xurisdición, sen distinción algunha, independentemente da raza, a cor, o sexo, o idioma, a relixión, a opinión política ou doutra índole, a orixe nacional, étnico ou social, a posición económica, os impedimentos físicos, o nacemento ou calquera outra condición do menor.Por tanto España, a través das administracións autonómicas competentes está obrigada a protexer, acoller e coidar a todo menor en situación de desamparo, isto é, carente de parente e/ou familiar adulto que lle tutele, acolla ou protexa. Igualmente –con carácter xeral– a Constitución Española establece no seu Artigo 39 parágrafo 4 que os menores gozarán da protección prevista nos acordos internacionais que velan polos seus dereitos sendo todo iso posteriormente desenvolto pola Lei Orgánica de Protección Xurídica do menor a cal se aplica a TODOS os menores de dezaoito anos –nenos e nenas, por tanto– que se atopen en territorio español. Finalmente o artigo 35 da Lei Orgánica de Estranxeiría prevé o tratamento específico dos menores estranxeiros en situación de desamparo en España.

De existir casos concretos de disfuncións que poden supoñer comportamentos indebidos e mesmo ilegais, estes deberán ser abordados desde os mecanismos do Estado de Dereito, pero esa excepcionalidade nin pode nin debe ser utilizada como ferramenta política para tentar criminalizar a todo un colectivo en extremo vulnerable e débil como son as nenas e nenos estranxeiros desamparados.

O sistema de protección de menores español, cos seus defectos e carencias e sen dúbida necesitado de melloras en canto a dotación, especialización e coordinación, implica a resposta institucional adecuada que é protexer aos menores independentemente da súa situación e precisamente pola súa condición como tales.

CCOO denuncia que a utilización que se fixo do concepto MENA (Menor Estranxeiro Non Acompañado) non é neutral e persegue o obxectivo de primar a lei de estranxeiría sobre a condición fundamental que é a de neno ou nena.

Finalmente CCOO chama ao compromiso cívico da cidadanía para illar este discurso que só pretende xerar temor, prexuízo e –en definitiva– odio, á vez que reclama a intervención do Ministerio Fiscal que –de oficio– deberá iniciar accións por se se estivese incitando ao odio cara a colectivos sociais pola súa diferente orixe nacional e ademais en condicións de extrema vulnerabilidade.