PERMISOS, LICENZAS, REDUCIÓNS, EXCEDENCIAS PARA DOCENTES ENSINO PÚBLICO

Publicado o 08 de xaneiro de 2019

PERMISOS

REDUCIÓNS DE XORNADA

 •  Coidado de familiar (ANEXO IV).
 •  Coidado de fillo/a menor afectado/a por cancro ou outra enfermidade grave (ANEXO IV).
 •  Violencia de xénero (ANEXO IV).
 •  Garda legal: fillos/as menores de 12 anos. No caso do cónxuxe, persoas maiores a cargo ou discapacitados/as ata o 2º grao de consanguinidade ou afinidade cando non se valen por sí mesmos e non realicen actividade retribuída (ANEXO IV).
 •  Interese particular (ANEXO IV).

LICENZAS

 •  Asuntos propios (ANEXO IV).
 •  Enfermidade propia (Incapacidade Temporal) (ANEXO IV).
 •  Risco durante o embarazo ou o período de lactación natural de menor de 12 meses (ANEXO IV).
 •  Licenza por estudos.
 •  Licenza para a participación en proxectos ou programas de cooperación para o desenvolvemento e de acción humanitaria (ANEXO IV).
 •  Hospitalización prolongada (ANEXO IV).

EXCEDENCIAS

 •  Prestación de servizos no sector público.
 •  Por interese particular.
 •  Voluntaria por agrupación familiar.
 •  COIDADO DE FAMILIARES: Fillos/as menores de 3 anos. Familiares de 2º grao que non poidan valerse por sí mesmos e non desempeñen actividade retribuída.
 •  Violencia de xénero.