CCOO IMPUGNA O X CONVENIO DE ENSINO PRIVADO NON CONCERTADO

Publicado o 16 de novembro de 2018

O art. 17 do convenio ao regular o contrato de obra e servizo, establece unha relación de tarefas que se poderán cubrir coa devandita modalidade contractual, vulnerando claramente o art. 15 do Estatuto dos Traballadores, ao incluír na relación traballos que carecen de sustantividad propia dentro da actividade normal dos empregados e empregadas do sector:

  • Impartir materias de Plans de Estudos a extinguir ou non contempladas nos novos Plans.
  • Impartir materias optativas e/ou de libre configuración.
  • Impartir docencia en niveis que a empresa decidiu a súa extinción e até o total peche dos mesmos.
  • Impartir docencia en niveis non obrigatorios de duración anual como Programas de Cualificación Profesional Inicial, Programas de diversificación curricular, e outros de similares
  • características.
  • Impartir actividades extraescolares.
  • Vixilancia de ruta escolar e vixilancia de patios e/ou comedor.

En relación coa excedencia voluntaria, o art. 54 do convenio, recolle no seu parágrafo 2º:

“Deberá solicitala por escrito con polo menos 15 días de antelación. De ser concedida empezará a gozarse dentro dos meses de xullo e agosto, salvo acordo en contrario”

Esta regulación vulnera o Estatuto dos Traballadores, ao desnaturalizar a institución da excedencia, que é

un dereito do traballador/a -non unha concesión graciosa do empresario- que pode exercelo sen máis límites nin condicións que as establecidas no propio Estatuto dos Traballadores.

O artigo 73, de inaplicación salarial por descenso de alumnado, permite que aqueles centros con perda de matrícula respecto ao ano anterior poidan deixar de abonar os incrementos salariais pactados. Desde CCOO consideramos que este novo suposto sitúase á marxe das previsións legais xa que unha redución do alumnado nun centro formativo non necesariamente ten correlación sobre a súa conta de resultados. Desta maneira xérase automaticamente no sector unha dobre escala salarial que representará para centos de traballadores unha conxelación salarial perpetua. De feito xa existe máis dunha decena de centros que decidiron deixar de aplicar as táboas salariais.

Devanditos artigos non só prexudican os intereses dos traballadores e traballadoras do sector senón que tamén lesionan o dereito fundamental de liberdade sindical de CCOO no plano de lle negociación colectiva, ao excluíla en supostos claros de negociación, dando á comisión paritaria unhas facultades que non lle competen, por tratarse dun órgano de mera interpretación e limitado ás partes asinantes do convenio.