Todo o que tes que saber sobre o permiso de paternidade (ENSINO PRIVADO)

Publicado o 04 de outubro de 2018

  • Cal é a duración do permiso de paternidade?

O 5 de xullo de 2018 entrou en vigor a ampliación do permiso de paternidade ata a 5ª semana, segundo a Lei de Orzamentos Xerais do Estado por 2018 publicada no BOE do pasado 4 de xullo.

Deste xeito o traballador ou traballadora terá dereito á suspensión do contrato por paternidade durante 5 semanas,  ampliables nos supostos de parto, adopción, garda con finalidades de adopción ou acollida múltiples en dous días máis por cada fillo ou filla a partir do segundo.

Non hai que esquecer que independentemente do incremento do permiso de paternidade, os proxenitores continúan tendo o permiso por nacemento de fillo/a de 2 días, que se poden ampliar segundo convenio. Este permiso tense que gozar de forma continua e consecutiva a partir do momento do nacemento.

  • Cal é a retribución durante este período?

Do mesmo xeito que durante o permiso de maternidade, cóbrase o 100% da base reguladora para continxencias comúns. Non o paga o centro, senón que é unha prestación que vai a cargo da Seguridade Social.

  • Cando e como o poderei gozar?

Unha vez finalizado o permiso por nacemento de fillo/a, o traballador que solicite esta prestación, poderá elixir cando gozar destas cinco semanas ( ampliables en dous días por cada fillo para partir do segundo en partes múltiples) situándoo ao longo do descanso por  maternidade da nai ou xusto cando finalice leste, sempre que se goce do descanso  correspondente.

O #gozar do permiso durante as primeiras 4 semanas será obrigatoriamente ininterrompido, desde o momento sinalado no parágrafo anterior, mentres que a 5ª semana de permiso terá carácter “volante”, isto é, que poderá gozarse, alternativamente, ben de forma sucesiva ás 4 primeiras semanas ou ben nun novo período independente dentro dos novo meses seguintes á data de nacemento do fillo ou filla, a resolución xudicial ou a decisión administrativa correspondente.

Nos casos nos cales se queira gozar da 5ª semana de permiso de forma “volante”, nun novo período independente das 4 primeiras semanas, terá que haber acordo previo entre o empresario e o traballador ou traballadora.

Este permiso poderase gozar en réxime de xornada completa ou xornada parcial cun mínimo do 50%, previo acordo coa empresa. A xornada que se determine será igual polas 5 semanas, tanto se se goza nun ou dous períodos.

A prestación de paternidade está protexida pola lexislación laboral en caso de despedimento, o goce da mesma converte calquera despedimento (non disciplinario) en nulo ata que o fillo ou filla teña 9 meses.