IX CONVENIO ENSINO PRIVADO NON CONCERTADO

Resolución de 9 de maio de 2011, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se rexistra e publica o IX Convenio colectivo nacional de centros de ensinoprivado de réxime xeral ou ensino regrado sen ningún nivel concertado ou subvencionado.

 

https://www.boe.es/boe/dias/2011/05/26/pdfs/BOE-A-2011-9193.pdf

Publicado o 18 de outubro de 2016