Ensino Privado


img

VI CONVENIO CENTROS ENSINO DE BARBARÍA, ESTÉTICA, ENSINOS MUSICAIS E OFICIOS ARTÍSTICOS

Resolución de 18 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistra e publica o VI Convenio colectivo estatal para os centros de ensino de barbaría e estética, de ensinos musicais e de artes aplicadas e oficios artísticos.

 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/10/04/pdfs/BOE-A-2013-10363.pdf