Discapacidade


img

XV CONVENIO COLECTIVO DE CENTROS E SERVIZOS DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADE

img

XIV CONVENIO ATENCIÓN Á DISCAPACIDADE

Resolución de 20 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistra e publica o XIV Convenio colectivo xeneral de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade.

 

https://www.boe.es/boe/dias/2012/10/09/pdfs/BOE-A-2012-12618.pdf