img

Oferta Formativa cursos en liña 2022

 • Baremables en todas as comunidades autónomas para oposicións, concurso de traslados e sexenios
 • Dirixidos ao profesorado e persoal especializado de apoio dos centros que imparten os ensinos regulados na Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio, de Educación, así como ao dos servizos técnicos de apoio educativo nos citados ensinos (docentes de ensinos regulados en servizo activo ou en excedencia por coidado de familiares, por violencia de xénero ou por violencia terrorista; docentes en servizos especiais, persoal especializado de apoio nos centros de ensino; e persoas que non están en activo pero están habilitadas para exercer a docencia).

 • image

  CCOO asina o XI Convenio colectivo de centros de ensino privado sen ningún nivel concertado ou subvencionado

 • image

  CCOO non asinará o XXIII Convenio Colectivo de Autoescolas

 • image

  O persoal dos centros de Camiña Social esixe un aumento salarial tras unha década de conxelación das retribucións